I Finland klassificeras den ekologiska och kemiska statusen för sjöar, åar och havsstränder. Vid bedömningen av den ekologiska statusen klassificeras ytvattnet antingen som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Vid den ekologiska statusbedömningen tas de biologiska kvalitetsfaktorerna i beaktande. I den biologiska kvaliteten jämförs algernas, växternas och djurens inverkan med de förhållanden som mänsklig verksamhet till synes inte inverkat på. Vid bedömningen tas även vattnets kemiska kvalitetsfaktorer i beaktande såsom näringshalter, pH och siktdjup samt hydromorfologiska faktorer såsom vintersänkning och  vandringshinder.

Våtmarkerna effektiverar vattenskyddet och ökar naturens mångfald. De hejdar den näring som kommer från avrinningsområdet.
Näringsbalanserna ger information om hur effektivt en lantgård använder näringen. Det lönar sig att följa med näringsbalanserna under flera år, också skiftesvis. Vid uträkning av balanserna är det viktigt att göra mätningar och på så sätt få tillförlitliga utgångsdata.

Vid uträkning av grindbalansen tar man i beaktande den mängd näringsämnen som kommer till gården och den näring som avlägsnas från gården genom inköp respektive försäljning.


Senaste artiklar

Uppföljning av täckdikningsvattnets vattenkvalitet år 2017

Kaija Karhunen, Joni Kosamo och Ronja Kuorikoski, Uleåborg Yrkeshögskola Mätningarna ...
Lue Lisää

Uppföljning av täckdikningsvattnets vattenkvalitet år 2016

Kaija Karhunen, Joni Kosamo och Ronja Kuorikoski, Oulu Yrkeshögskola Målet ...
Lue Lisää

Tarvaalas modellvåtmark

Tarja Stenman, Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu Anläggande av våtmarker är ett ...
Lue Lisää

Valkeisenjärvis restaurering

Piia Kekkonen, Yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisenjärven ...
Lue Lisää

Lantbrukets påverkan på vattendrag och förebyggande åtgärder

Piia Kekkonen, Yrkeshögskolan Savonia ammattikorkeakoulu En stor del av vårt ...
Lue Lisää

Styrgruppen för FRESHABIT bekantade sig med en modellvåtmark

Tarja Stenman, Jyväskylä yrkeshögskola Styrgruppen för Mellersta Finlands område inom ...
Lue Lisää

Kvalitetsmätningar på täckdikningsvatten inleds på Koivikko undervisningsgård i Muhos.

Stationer för kontinuerlig mätning av vattenkvaliteten har installerats i täckdikningsbrunnarna ...
Lue Lisää

Bioekonomicampusets modellvåtmark

Tarja Stenman, Jyväskylä yrkeshögskola Bioekonomicampusets modellvåtmark ligger på Pohjoisen Keski-Suomen ...
Lue Lisää

Stöd för att grunda en våtmark

Piia Kekkonen, Savonia-yrkeshögskolan Våtmarkerna bromsar närintsutsläpp och humuspartiklar från åkrarna ...
Lue Lisää