Produktion av biogas på undervisningsgården i Tuorla

RE-maatila |

Timo Teinilä, Livia

Biogasanläggningen vid yrkesskolan Livias verksamhetspunkt i Tuorla blev klar vintern 2012. Gasen från anläggningen används för produktion av värme och el. Förgasningen sker i två 360 m³ bassänger, i biogasreaktorbassängen och efterförgasningsbassängen. Gasen förvaras i lagerkupor, som tillsammans kan innehålla 440 m³ gas. Anläggningens beräknade maximala energiproduktion är totalt 1300 MWh per år.

Som råvara i anläggningen används  flytgödsel från undervisningsgårdens svinstall. Man matar i medeltal in 3 m³ flytgödsel per dygn. Utöver detta matas torrare råmaterial in i reaktorn. Det är fråga om åkerbiomassor: bl.a. sockerbeta, sorteringsavfall från spannmål, aska samt ensilage från majs, vall och fodergrödor. Sammanlagt används årligen drygt 820 ton fasta ämnen, vilket i medeltal blir 3 t/dygn. Man matar in fasta fraktioner i anläggningen endast fem dagar i veckan.


Daglig användningen av gas i Tuorla år 2017. Under juli-augusti hade anläggningen ett propellerfel, vilket tydligt syns i diagrammet som en nedgång i gasproduktionen, även serviceavbrott och veckoslut är lätta att upptäcka.

Majsskörd år 2016 med enrads exakthack, före inmatning till gasanläggningen  (Timo Teinilä).

I biogasanläggningen, som är en del av undervisningsgården, gör man olika  tester tillsammans med bl.a. Luke och branschens aktörer. Utöver detta görs även egna försök och tester, på basen av dem kan man konstatera följande saker som man märkt:

  • Erfarenheterna från Livias biogasanläggning visar att det skulle vara bra att byta inmatningsmaterial till gasanläggningen tillräckligt ofta, ungefär en gång per vecka. Ett byte av inmatningsmaterial höjer ofta  gasproduktionen temporärt. På det sättet hålls gasproduktionen förhöjd. Detta avviker från tidigare anvisningar, enligt vilka det inte borde vara avvikelser i skötseln av gasanläggningen. I tester ökade gasproduktionen till det dubbla även med små mängder nytt råmaterial .
  • Som speciellt bra råmaterial upplevs: Mjöl av spannmål och sorteringsavfall, gips, glycerol och aska.

I Tuorla har man även, som ett ingenjörsarbete, konverterat en Valmet 502 till biogasdrift och som slutarbete för Tuorlas studerande en Valmet 20-traktor som är konverterad till biogasdrift med hjälp av en konverteringsserie som är menad för bilar.


Traktorer som man som slutarbete i Tuorla  har konverterat till biogasdrift. Till vänster Kasper Söderlunds ingenjörsarbete, där en Valmet 502 modifierats mekaniskt till en dual-fuel biogastraktor. Till höger, Tapani Salovaaras ja Samuli Lampos restaurerade Valmet 20, som fungerar med bensin och gas.

 
 
DMS