Nya tillvägagångssätt

RE-maatila |

Annika Michelson, Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu

Den närings- och energieffektiva lantgården-projektet är ett exempel på de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Det har gått att göra samarbete runt om i Finland samt producera undervisningsmaterial och information på gemensamma webbsidor. Tack vare projektet har de olika läroanstalternas kompetensområden samlats på en gemensam nätplattform och på så vis har experimentet inom undervisningen ökat undervisningsanstalternas kunnande samt samarbete. I detta kapitel berättas om de åtgärder som kan göras för att förbättra energi- och näringseffektivitet på jordbruken.

Ibruktagande av nya tillvägagångssätt kräver alltid en förändring av det egna beteendet. När arbetet utförs på undervisnings- och forskningsgårdar krävs en förändring, inte enbart av undervisningspersonalen, utan även av hela gårdens personal. Förändringen utgår från människorna och deras beredskap att ta emot ny information. Att omsätta information i praktiken eller att ta i bruk ny teknisk apparatur för även med sig tekniska utmaningar. Ibruktagandet av samma apparat kan på olika  gårdar föra med sig mycket olika problem. Byggnaderna och maskinerna är även mycket olika, deras ålder och tillverkare varierar. Genomförandet av försök inom naturbruks-branschen är alltid beroende av väderlek. En regnig sommar kan förstöra ett försök fullständigt. Undervisnings- och forskningsgårdarna är belägna i olika bördighetszoner, vilket gör att resultaten inte går att jämföra direkt med varandra. Alla måste själva fundera ut orsak och verkan i varje enskilt fall. I många fall är det svårt att göra generaliseringar. Det närings- och energieffektiva lantbruket-projektet möjliggjorde ett effektivt nätverkande och delad yrkeskunskap. De gemensamma resonemangen hjälpte att möta utmaningarna och uppmuntrade till nya försök och lösningar.

Bild 1. Till projektet införskaffades och prövades ett flertal nya apparater. Av bilden framgår hurdana tekniska verktyg  och apparater som tagits i bruk för att förbättra näring- och energieffektiviteten.

I projektet prövades olika apparater för att förbättra närings- och energieffektiviteten. Undervisningsgården eller läroinrättningen som provat apparaten är nämnd efter mätningsdestinationen.

  1. Det går att dokumentera stora skiften, t.ex. åkerskiften med 360 kamera. Denna teknik användes för dokumentation av stora ytor, t.ex. åkerskiften. Denna teknik användes för dokumentationen av åkerskiften på Mustiala undervisningsgård.  
  2. Genom användningen av eGauge-system gick det att få information om de olika apparaternas elektriska energiförbrukning. Systemet lämpar sig t.ex. för ladugård, svinstall och hönshus. Systemet är i bruk på undervisningsgårdarna Koivikon, Ilmajoen, Erkkilän, Tarvaalan opetusmaatiloilla samt på  Västankvarn undervisningsgård.
  3. Klorofyllmätaren HAD -YL6 Chlorophyl-meter mäter kvävehalten , temperaturen och halten bladgrönt. Med den går det att fastställa gödslingens verkningsgrad. Mätaren användes på undervisningsgården Peltosalmen opetusmaatila.
  4. Grainsense mäter proteinhalten, fukthalten, kol- och oljehalten i spannmål. Du kan själv mäta dina egna grödors näringsvärden. Lämpar sig för alla gårdar med spannmålsodling. Mätaren används på prov på undervisningsgårdarna Tuorlan, Ilmajoen, Koivikon och Mustialan opetusmaatila.
  5. Med DJI Phantom 4 Pro-drone NIR-kameran går det att ta flygbilder av åkerskiftena. Med flygbilderna kan du t.ex. förutspå den kommande skörden. Användningstester med drönaren har gjorts på undervisningsgårdarna  Ilmajoen och Mustialan opetusmaatila.
  6. Fordonsvågen HT9800-HD7P. Går att erhålla information om skördemängderna från åkrarna, t.ex. fodermängderna. Vågen är i användning på undervisningsgårdarna Mustialan och  Tarvaalan opetusmaatila.
  7. Mätarna för vattenkvalitetsmätning ger bl.a. information om vattenmängden och vattenkvaliteten i täckdikningssystemen. Givarna placeras i terrängen. Vattenkvalitetsmätningar har utförts på undervisningsgårdarna Koivikon och Mustialan opetusmaatila.  
  8. Ett automatiskt system för vattenkvalitetsmätning finns på våtmarken vid undervisningsgården Tarvaalan opetusmaatila. Information erhålls om vattenmängden och kvalitén på vattnet som kommer till våtmarken. Givarna installeras i terrängen.
 
 
DMS