Näringsbalanserna berättar om hur effektivt gården använder näringsämnen. Det lönar sig att följa med näringsbalanserna flera år och även basskiftesvis. Mätning av all data och därigenom pålitliga utgångsdata är i nyckelposition när man räknar näringsbalanserna. Genom näringsbalansen går det att uppskatta behovet av de sålda näringsämnenas ersättande, mängden av gödsling, alternativ av odlingsväxter, behovet av gröngödsling, näringsämnenas verkningsgrad i odlingen, vid utfodringen och på hela gården, näringsöverskott och näringsförluster. Det finns olika näringsbalanser:

  • Gårdsbrukets grindbalans (gårdsbalans) (farm gate balance) avser de till gården inkommande och från gården utgående näringsämnena.
  • Utfodringsbalans (feeding balance) avser det till boskapen matade fodret och från boskapsproduktionen erhållna produkter.
  • Åkerbalans (field balance) avser näringsämnen tillförda åkern och från (skörd) åkern avlägsnade näringsämnen.
  • Stallgödselbalans är skillnaden mellan näringsämnen som går från boskapen till stallgödseln och mellan näringsämnena i gödseln som sprids på åkern.  
  • Primärnäringsbalans (primary nutrient balance) är näringsämnen utanför systemet som tillsatts och producerade skörden.

Med näringsbalanser räknas ut den skillnad som uppstår mellan näringsämnen som spritts ut på åkern med gödseln och de näringsämnen som avlägsnats från åkern i samband med skörd. Vanligtvis delas resultatet med arealen och anges per ha. En negativ näringsbalans berättar att mer näringsämnen avlägsnats med skörden är de näringsämnen som tillsatts. En positiv näringsbalans fås i sin tur , då mer näringsämnen tillsatts än avlägsnats. Detta avsnitt innehåller information om styrningen av näringsämnen och näringsbalanser på Mustialan, Tarvaalan, Koivikon, Peltosalmen, Korpi och Tuorlan opetusmaatilat (undervisningsgårdar).

Näringsbalanser på Tarvaala undervisningsgård

Iikka Minkkinen, Jyväskylä Yrkeshögskola Tarvaala undervisningsgård stöder både Yrkesinstitutet Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE):s och det på samma Bioekonomi Campus fungerande ...
Läs mer

Näringsbalanser på undervisningsgården Koivikon opetusmaatila

Kaija Karhunen och  Elsi Pellikainen, Uleåborgs Yrkeshögskola Bild 1. Koivikko undervisningsgård (Uleåborgs yrkeshögskola) År 2016 var på Koivikos OSAO undervisningsgård ...
Läs mer

Styrning av näringsämnen på Mustiala undervisningsgård

Riitta Lehtinen, Susanna Valtonen och Teemu Rekola, Tavastlands yrkeshögskola (HAMK) Det centrala målet med HAMK Mustialan tutkimus- ja opetusmaatilan (Mustiala ...
Läs mer

Fånggrödor – till bondens nytta

Paul Riesinger, Novia Fånggrödor minskar kväveförlusterna och motverkar erosion. Dessutom förbättrar de markstrukturen och ökar markensmullhalt. Vid återkommandeodling har vissa ...
Läs mer

Växtnäringsbalans Västankvarn

Paul Riesinger, Yrkeshögskolan Novia Balans och produktivitet med hjälp av mineralgödselkväve. Skiftesvisa växtnäringsbalanser på Västankvarn Gård Utnyttjandegraden av växtnäringsämnen inom livsmedelsproduktionen ...
Läs mer