Näringsbalanser på Tarvaala undervisningsgård

RE-maatila |

Iikka Minkkinen, Jyväskylä Yrkeshögskola

Tarvaala undervisningsgård stöder både Yrkesinstitutet Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE):s och det på samma Bioekonomi Campus fungerande Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) biotalousinstituutti:s grundundervisning och projektverksamhet. Gårdens huvudproduktionsinriktning är mjölkproduktion. Förutom det idkas på gården fåruppfödning och mångsidig sällskaps- och husdjursverksamhet. Gårdens åkerareal är 102,55 ha och förutom det finns våtmarker som är 3,94 ha. Åkrarna är fördelade på 24 huvudskiften och är 2016 ännu vidare till 34 odlingsskiften. Åkrarnas jordmåner är mjäla ( ungefär 80 %) och mulljord (ungefär 20 %). För att kunna erbjuda tillräcklig praktisk grundundervisning måste det ofta prutas på den optimala tidpunkten samt med att utföra odlingsarbetena effektivt. Indikationer på detta är t.ex. markpackningen och den försvagade tillväxten särskilt i närheten av åkeranslutningar. Detta i sin tur leder till en försämring av näringsbalanserna.

Resultat för basskiftessvisa  och för enskilda växtarters näringsbalanser  går att erhålla från odlingsplaneringsprogrammet (WebWisu). Resultaten baserar sig på uppskattningar av skördemängder enligt volym och volymvikt. I följande tabeller presenteras näringsbalanser enligt programmets resultat.

Tabell 1. Hela åkerarealens näringsblans (kg/ha).

Tabell 2. Närigsbalanserna på de största basskiftena år 2012-2016 i genomsnitt (kg/ha).  

Tabell 3. Endel grödors genomsnittliga balansräkningar i medeltal år 2012-2016 (arealvariationen har inte beaktats) (kg/ha).

I det här skedet är det orsak att hålla resultaten endast som riktgivande och som tankeväckande. Resultaten påverkas av såväl de årliga variationerna i tillväxtförhållanden som av hur bra den årliga uppskattningen av skörderesultatet lyckats. Då vägning och skördemätare blir alltvanligare kan de förväntas vara till stor nytta i framtiden. En redan ibruktagen drönare ger en ny synvinkel på uppföljandet av åkerodlingen på undervisningsgården. Beräkningarna och analyserna av näringsbalanserna är ett viktigt redskap att använda som bas för odlingsplaneringen samt för att vidare effektivisera nyttoanvändningen av värdefulla växtnäringsämnen.

 
 
DMS