Med kompostering avses mikrobiell nedbrytning av organiskt material i aeroba förhållanden med temperaturhöjning som följd. Genom att kompostera stallgödsel kan användningen av gödseln som gödslings- och jordförbättringsmedel befrämjas. Kompostering kan genomföras i sträng eller i speciella komposteringsreaktorer. Kompostering som metod lämpar sig för fastgödsel och till och med för flytgödsel, om vätskan först sugits upp med exempelvis torv.

Kompostering av halmrik hästgödsel

Kompostering av halmrik hästgödsel för lantbruksändamål - Olkirikkaan hevosenlannan kompostointi ...
Lue Lisää

Kompostering av stallgödsel minskar dess positiva effekt på markens bördighet

Paul Riesinger, Yrkeshkögskolan Novia Inom ramen för ett med andra ...
Lue Lisää