Inmatning till biogasreaktor och lagstiftning

RE-maatila |

Mikko Posio, Uleåborgs yrkeshögskola

I början då biogasanläggningen planeras lönar det sig att fundera igenom vad man kommer att mata in i anläggningen och användningsalternativ för rötresterna från den. Olika råvaror kan inverka på anläggningens processer och tekniska egenskaper. Om produktionen av råvaror för inmatning i anläggningen, och slutanvändningen av rötresterna,  kommer att ske inom den egna gården krävs det mindre byråkrati vid byggandet av anläggningen, den är tekniskt enklare och det är lättare att förverkliga kraven på hygien.

Anläggningen behöver inte ett anläggningstillstånd före byggstart om den byggs i samband med en gård och man vid inmatning använder endast gårdens egen gödsel och eget växtavfall och rötresterna används på den egna gården. För en sådan anläggning har man inte heller fastställt särskilda hygieniseringskrav för slutanvändningen av rötresterna. I en biogasanläggning som finns på gården får man inte hantera slaktavfall, samhälls- och matavfall eller övriga biprodukter som hör till kategori 3.

För anläggningar, där man matar in även andra gårdars gödsel, växtmassa och avfallsmaterial som kan innehålla växtsjukdomar (t.ex. potatis och övriga rotfrukter), och vars slutprodukt förs ut på marknaden, skall man  ansöka om anläggningstillstånd. Ett anläggningstillstånd gäller för en produktionsanläggning eller produktionslinje och det grundar sig på gödselproduktionslagen, och för inmatningen av animaliskt material, förordningen om  animaliska biprodukter. Man ansöker om anläggningstillstånd från Evira och tillståndet berör organiska gödselmedel, som hör till följande grupper:

  • IB1 organisk animalisk gödsel
  • IB2 organisk icke-animalisk gödsel
  • 3A2 organiska jordförbättringsmedel
  • 3A5 biprodukter som används som sådana som jordförbättringsmedel
  • 5A2 blandningsmylla, om gödsel, organiskt avfall eller biprodukter från industrin ingår som en del i produktionsprocessen

Anläggningstillstånd ansöks från Evira på en blankett och när man ansöker om lov skall sökande bevisa att det i anläggningen bildas ett säkert, och för sitt användningsändamål lämpligt, gödselmedel eller råvara. Följande saker skall beskrivas i ansökan:

  • Hygienisering (För hygienisering krävs att massan hålls tillräckligt länge i tillräckligt hög temperatur)
  • Hur man håller råvaran och den hygieniska massan åtskilda
  • Renhållning av anläggningen
  • Genomförande av egenkontroll och spårbarhet (Saker som hör till egenkontrollplanen)

När man använder rötrester från en biogasanläggning som jordförbättringsmedel eller gödsel, har Evira beslutat följande: Klass tre biprodukter från djur skall i biogasanläggningen hygieniseras i 70°C temperatur i minst 60 minuter. Bitstorleken på materialet som behandlas skall vara under 12 millimeter. Kraven är samma vid kompostering . För behandling av matavfall och gödsel godkänns även rötning som sker inom det termofila temperaturområdet samt kompostering i en sluten anläggning, när temperaturen överstiger 55°C under minst två veckor. I biogas- och komposteringsanläggningar kan man även behandla biprodukter från klass 2 som genomgått trycksterilisering. Vid trycksterilisering skall inmatningen hållas i 20 minuter under 3 bars tryck och en temperatur på minst 133 °C.

Hygienisering av inmatningsmaterialet förbättrar gasutbytet för att den hindrar aktiviteten hos tävlande mikrober och materialet bryts ner, det vill säga hydrolyseras, till mindre molekyler som är lättare att utnyttja. Hygienisering kan alltså ha en positiv inverkan på anläggningens funktion.

 
 
DMS