Gödslingsförsök på vall sommaren 2016

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärvi yrkeshögskola

Yrkeshögskolan Haapajärvi ammattikorkeakoulu förverkligade i samarbete med  Naturresurscentralens forskningsstation Ruukki ett gödslingsförsök på Erkkilä undervisningsgårds ensilagevall sommaren 2016. Vallskiftet (timotei, ängssvingel) är andra årets vall. Vårskörden var gödsad med 100 kg N/ha och första skärden bärgades 8.6.2016. Den andra ensilageskörden gödslades 20.6.2016. Stormarna och regnen under veckan före var under ungefär 30 mm. Försöksfaktorerna är flytgödsel, biogasrejekt, konstgödning och 0-ruta. Konstgödslingen genomfördes utgående från ungefär 60 kg N/ ha.

Tabell 1. Gödslingsförsök på vall sommaren 2016.


Bild 1. På bilden kan ses försöksrutorna 1.7.2016. Till vänster flytgödsel, sedan rejekt och 0-område (ljust) och konstgödning. Rejektområdet är mörkare än flytgödsel när man ser på skiftet. (Bild: Timo Seppälä)


Bild 2. Försöksrutorna skördades 5.8.2016. Vid skördebestämningen användes LUKE Ruukkis försöksstations försökströska. (Bild: Timo Seppälä)


Bild 3. Med försökströskan kördes tre prov från varje försöksskifte (6,5 – 8 m). Av proverna (ca. 30 kg) togs analysprov för laboratoriet (genomsnitt, protein, D-värde). (Bild: Timo Seppälä)

Video: Försökströskan i aktion 5.8.29016 

Skörderesultaten (medeltalen av tre veckors prov per provbehandling) försenades åtminstone en vecka på grund av regnen i juli och augusti. Den alltför sena skördetidpunkten och regnen påverkade urlakningen av näringsämnen. Gödslingsnivån 60 kg/ha N/ha är för låg -> råproteinnivån låg.

Tabell 2. Resultat av gödslingsförsök på vall (2016).

 
 
DMS