Gödslingsförsök i foderkorn sommaren 2017

RE-maatila |

Timo Seppälä, Haapajärven ammatti-instituutti

Yrkeshögskolan Haapajärvi ammattikorkeaoulu förverkligade i samarbete med  Naturresurscentralens forskningsstation Ruukki ett gödslingsförsök på foderkorn ´Brage´ sommaren 2017. Provskiftet var 1,31 ha åkermark på Kankaan.

Tabell 20. Försöksrutornas gödsling sommaren 2017.                                                                                                            


Flytgödseln och rejektet spreds som bredspridning och myllades in 7.6.2017. Provrutornas (bredd 6 m) sådder utfördes 8.6.2017. Utsädesmängden av ´Brage´ korn var 210 kg/ ha.


Bild 1. På bilden syns mest 0-området i slutet av juli när det just håller på att gå i ax. På vänstra bilden från vänster rejekt, 0-område, flytgödsel. På högra bilden ses situationen i början av september. Värmesumman blev liten och riklig eftergrodd gjorde att växtligheten fortsatte att vara grön. (Bild: Timo Seppälä)

Väderförhållandena under växtsäsongen 2017 påverkade gödslingsförsöket av råg så att försökströskningarna inte förverkligades under oktober månad 2017. Väderförhållanden, höstens regn och den låga värmesumman under växtsäsongen samt den rikliga eftergrodden orsakade avvikelser i växtbeståndet.


Bild 2. Kornåkern i början av oktober 2017. (Bild: Timo Seppälä)

 
 
DMS