Kompostering av stallgödsel minskar dess positiva effekt på markens bördighet

RE-maatila |

Paul Riesinger, Yrkeshkögskolan Novia Inom ramen för ett med andra yrkeshögskolor inom lantbruksutbildningen gemensamt projekt valde YH Novia/Raseborg att undersöka komposteringen av stallgödsel. Resultaten av undersökningarna skall dokumenteras och kunskapsnyttan skall presenteras för regionens företagare samt användas i undervisningssyfte. Kunskap och erfarenheter skall även delas mellan yrkeshögskolorna i nätverket. Formuleringen av försöksfrågan föregicks av en […]

Nästan fyrtio projekt presenterades i Nådendal

RE-maatila |

Jord- och skogsbruksministeriet 7.2.2017 16.15 Nyhet På de senaste lantbruksdagarna för utbyte av miljöinformation 17.1.-18.1. på Nådendals bad fick vi bekanta oss med en vid skala med projekt. Lösningarnas torg, som ordnades på kvällen den första seminariedagen, lät deltagarna bekanta sig med närmare fyrtio projekt. De presenterade projekten fokuserade på bekämpning av och anpassning till […]

Synpunkter på nyttan av separering

RE-maatila |

Pasi Eskelinen, Savonia-yrkeshkögskola Separering av flytgödsel ger en fast och en flytande fraktion. Genom separering kan den torra fraktionen avskiljas från flytgödsel. Grundidén är att koncentrera så mycket näringsämnen som möjligt i den torra fraktionen och göra vätskan mer näringsfattig. Speciellt för fosforns vidkommande lyckas det utmärkt och därmed kan betydande möjligheter uppnås inom gödsellogistiken. Genomsnittliga […]

Rapshalm värmer broilerhallarna på Kortesmäki gård

RE-maatila |

Riina Lahtomäki och Juha Tiainen Seinäjoki ammattikorkeakoulu Bröderna Jaakko och Jussi Kortesmäki föder upp svin och broiler i Ilmajoki och Seinäjoki. På åkrarna odlas korn, vete, raps och stärkelsepotatis. Vi bekantade oss med det uppvärmningssystem som finns på gården i Seinäjoki, där ett av de bränslen som används är hackad rapshalm. Ett första försök att bränna […]

CASE: Värme från halm från egen åker

RE-maatila |

Teemu Väli-Torala är husbonde på en spannmålsgård i Pojanluoma i Ilmajoki. I slutet av år 2013 införskaffades en värmecentral till gården. Centralen, som är tillverkad av danska Faust, är försedd med en brännkammare för hela balar. En dylik lösning intresserade, eftersom det i samma panna går att bränna enbart halm, enbart ved eller båda tillsammans. […]

Värmeenergi från halm på lantgårdar

RE-maatila |

Riina Lahtomäki, Seinäjoki yrkeshögskola Finland hör till de ledande länderna gällande användningen av förnybara energikällor. De viktigaste formerna av förnybar energi i Finland är bioenergi, vattenkraft, vindkraft, jordvärme och solenergi.  De mest använda källorna för bioenergi är trä och träbaserade bränslen. (Uusiutuva energia Suomessa) Det går att utnyttja också andra än träbaserade biobränslen i vårt […]

Rödklöver

RE-maatila |

Kaisa Kuoppala, Luke och Kaija Hinkkanen, ProAgria Södra Finland Rödklöver Användningen av rödklöver (Trifolium pratense L.) i ensilagevall har blivit allt mer lockande med stigande priser på gödselmedlen. Klöverns biologiska kvävefixering medför inbesparingar i gödselkostnaderna och minskar användningen av fossila bränslen. Korna äter gärna rödklöverhaltigt ensilagefoder och dess inverkan på produktionen är god. En växt […]

 
 
DMS