Uppföljning av täckdikningsvattnets vattenkvalitet år 2017

RE-maatila |

Kaija Karhunen, Joni Kosamo och Ronja Kuorikoski, Uleåborg Yrkeshögskola Mätningarna fortsattes i samma täckdikningsbrunnar som under sommaren 2016. Odlingsväxterna var år  2017 betesvall (området kring den norra brunnen) och havre (området kring den södra brunnen). Avrinningsområdenas storlek är: till den norra brunnen rinner från skiftet Korpi 4A d.v.s. 8,93 ha (år 2017 havre). Utgående från […]

Näringsbalanser på Tarvaala undervisningsgård

RE-maatila |

Iikka Minkkinen, Jyväskylä Yrkeshögskola Tarvaala undervisningsgård stöder både Yrkesinstitutet Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE):s och det på samma Bioekonomi Campus fungerande Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) biotalousinstituutti:s grundundervisning och projektverksamhet. Gårdens huvudproduktionsinriktning är mjölkproduktion. Förutom det idkas på gården fåruppfödning och mångsidig sällskaps- och husdjursverksamhet. Gårdens åkerareal är 102,55 ha och förutom det finns våtmarker som är […]

Näringsbalanser på undervisningsgården Koivikon opetusmaatila

RE-maatila |

Kaija Karhunen och  Elsi Pellikainen, Uleåborgs Yrkeshögskola Bild 1. Koivikko undervisningsgård (Uleåborgs yrkeshögskola) År 2016 var på Koivikos OSAO undervisningsgård 118,6 hektar åker i odling. Gårdens huvudproduktion är mjölkproduktion och odlingarnas målsättning är att vara självförsörjande andående foder.  Tabell 1. Användningen av undervisningsgårdens åkermark år 2016 Undervisningsgårdens jordbruksskiften är belägna nära ladugården i Matokorpi i […]

Lösningsmöjligheter

RE-maatila |

Denna artikel samanfattar olika lösningsmöjligheter för att få en närings- och energiseffektiv lantgård. Genom att förändra dina tillvägagångssätt deltar du i att främja FAO:s miljömål. Genom att göra små förändringar samt öka uppföljningen av energi- och näringsämneseffektiviteten på ditt lantbruksföretag kan du få till stånd både inbesparingar och höja produktionens hållbarhet. Till följande berättar vi […]

Virtuella skifteskort

RE-maatila |

Annika Michelson, Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu Inom projektet dokumenterades och uppföljdes åkermiljön på Yrkeshögskolan HAMK, Mustiala undervisnings- och forskningsgård. Omgivningen är till för att fungera som hjälpmedel för jordbruksstuderande men lämpar sig även för användning av andra intresserade. Omgivningen expanderar hela tiden enligt nya idéer och behov av fördjupning. De virtuella skifteskorten underlättar förvaltningen av jordbruksverksamheten, planering […]

Nya tillvägagångssätt

RE-maatila |

Annika Michelson, Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu Den närings- och energieffektiva lantgården-projektet är ett exempel på de möjligheter digitaliseringen erbjuder. Det har gått att göra samarbete runt om i Finland samt producera undervisningsmaterial och information på gemensamma webbsidor. Tack vare projektet har de olika läroanstalternas kompetensområden samlats på en gemensam nätplattform och på så vis har experimentet […]

Främjande av proteinsjälvförsörjningen på Mustiala undervisnings- och forskningsgård

RE-maatila |

Katariina Manni och Riitta Lehtinen, Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu Främjandet av proteinsjälvförsörjningen är ett centralt mål på Mustiala undervisnings- och forskningsgård (bild 1). Många åtgärder har gjorts för att nå detta mål,och dessa åtgärder syns såväl i åkerbruket som vid utfodringen av mjölkboskapen. Bild 1. Främjandet av proteinsjälvhushållningen är ett centralt mål vid Mustiala undervisnings- och […]

Odlingsutvecklingen för de inhemska proteinväxterna

RE-maatila |

Katariina Manni, Yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu Odlingen och användningen av inhemska proteinväxter, särskilt ärt och bondböna,har ökat de senaste åren (bild 1). Nya sorter av trindsäd har kommit ut på marknaden, nya innovativa produkter, nytt företagande och ökande efterfrågan, som alla främjar produktionen och användningen av inhemskt växtprotein. Användningen av inhemska proteinväxter har även ökat vid […]

Klimatkoll på gårdar

RE-maatila |

Veronika Bäckman, Yrkeshögskolan Novia Konsumenter oroar sig allt mer hur stor klimatpåverkan matproduktion orsakar. När en konsument gör sitt val i butiken beaktar den flera faktorer bl.a. pris, näringsinnehåll men även andra faktorer som har med produktionssätt att göra. Det kan därför vara intressant för en del gårdar att profilera sig som klimatsmarta dvs sådana […]

Uppföljning av täckdikningsvattnets vattenkvalitet år 2016

RE-maatila |

Kaija Karhunen, Joni Kosamo och Ronja Kuorikoski, Oulu Yrkeshögskola Målet med undersökningen var att utreda lämpligheten av kontinuerligt mätande mätutrustning för installation i reglerat dräneringssystem med reglerbrunn. Avsikten med mätutrustningen är att följa med förändringen av vattenkvaliteten på ett åkerskifte med det förutnämnda täckdikningssystemet. Parametrarna som skulle mätas är vattnets pH, temperatur, ledningsförmåga, fasta partiklar, […]

 
 
DMS