Användning av biometan som trafikbränsle

RE-maatila |

Mikko Aalto, Uleåborgs yrkeshögskola

Biogas kan renas och förädlas till biometan, som lämpar sig till bränsle för motorfordon på samma sätt som naturgas. Motorfordon som använder biometan är antingen från början byggda för att använda komprimerad gas, eller konverterade till att klara av att använda komprimerad gas vid sidan av bränsle i vätskeform. Man kan konvertera fordon som från början använder bensin eller diesel. De bilar som använder komprimerad gas är vanligtvis Bi-Fuel bilar, vilket betyder att de har två skilda bränslesystem – det ena för bensin och det andra för gas. Ett Bi-Fuel fordon startas alltid på bensin, men byter över automatiskt till gas då motorn blivit varm, om det finns gas i tanken. Då gasen tar slut övergår motorn automatiskt till att använda bensin. Bi-Fuel bilens motor använder alltså bara ett bränsle i taget.  

I tyngre fordon kan man använda komprimerad gas endera som sådan i  Mono Fuel -motorfordon, som använder enbart gas, eller det vanligare alternativet diesel och gas tillsammans i Dual Fuel -motorfordon. I Dual Fuel -motorfordon använder motorn, utöver gasen, alltid en del diesel för tändning av bränslet. Båda bränslesorterna används alltså här samtidigt. Oftast används förkortningen CGB för komprimerad biometan och CNG för komprimerad (fossil) naturgas. CBG och CNG motsvarar fullständigt varandra till kemiska sammansättningen  och användningen och de kan ersättas av varandra. Den som skaffar en gasdriven bil bör beakta att det, i synnerhet på den Mellan-Europeiska marknaden, även finns motorfordon som använder gasol (LPG, motorgas) som bränsle. Det går inte att få sådant bränsle i Finland och man kan inte använda komprimerad gas i dem (och inte heller tvärtom). Köp alltså inte en gasbil märkt med LPG om du tänker använda den i Finland. Nya CNG/CBG -motorfordon finns redan att köpa från flera  tillverkare och i olika fordonsklasser. Bland annat tillverkar Valtra traktorer som delvis använder biometan (Dual Fuel), MAN tillverkar lastbilar och många biltillverkare tillverkar personbilar (Bi-Fuel).

I Finland är motorfordon som använder gas ännu ovanliga på grund av det glesa nätet av tankningsstationer, men det byggs hela tiden nya. Det finns 26 tankningsstationer för gas (våren 2017) i Finland, av dem har sju bara biometan, i de övriga kan man välja mellan biometan och naturgas. Under de följande tio åren är målsättningen att öppna 35 nya tankningsstationer.

På nedanstående karta kan man se var tankningsstationerna för gas finns i Finland 4.5.2018 (Gasum 2018). Dagsläget för tankningsstationerna kan du kontrollera på Gasums hemsida.


Alla tankningsstationer som är i bruk 4.5.2018. Nuläget kan man kontrollera på Gasums hemsida. (Gasum 2018)

 

Volvo S60 utrustad för gasdrift. (Volvo Cars, 2017)

Nedan finns en beskrivning över typiska ändringar i bränslesystemet för en Bi-Fuel-bil, som är fabrikstillverkad eller konverterad att alternativt använda bensin eller komprimerad gas, jämfört med en normal bensinbil.

  1. Påfyllningsventilen för gas och bensinstankens öppning (bredvid varandra på normal plats). Gaspåfyllningsventilen kan på konverterade bilar även finnas på annan plats.
  2. Gastankarna (blåa), i vilken gas förvaras under ca 200 bars tryck.
  3. Bensintanken (beige) är oftast mindre än normalt på grund av skatteskäl.
  4. Gasrören (blåa rören). Separata rör för gas och bensin.
  5. Gasfilter (syns inte på bilden) för eventuella orenheter.
  6. Tryckregleraren (orange, pressure regulator) sänker trycket från 200 bar till två bar.
  7. Gasen går genom (en möjlig) gasfördelare till injektorn, som matar gasen genom insugningsgruppen till cylindrarna (direktinsprutningsmotorer). I förgasarmotorer sköts motsvarande uppgift av blandaren.
  8. Kontrollenhet (en liten dator, ECM), styr mängden gas som matas in och stänger eller öppnar bensinmatningen med hjälp av en magnetventil. ECM styr även bland annat båda bränslesorternas  blandningsförhållande med luft samt tändningstidpunkt.
  9. Omkopplare. Via den kan chauffören själv välja om man kör med gas eller bensin. Normalt fungerar systemet automatiskt.

Källor

Volvo Cars (2017). Volvo S60 kaasuvarustus. Hämtad 9.6.2017 från http://www.media.volvocars.com
Gasum. (2018). Tankkasusasemat. Hämtad 4.5.2018 från https://www.gasum.com/yksityisille/tankkaa-kaasua/tankkausasemat/

 
 
DMS