Användning av biometan i traktorer

RE-maatila |

Mikko Posio, Uleåborgs yrkeshögskola

Man kan för tillfället köpa traktorer som går på biogas i varje fall från Valtra och New Holland. Deras motorer är traditionella, försedda med common rail insprutning, i vilka man kan använda gas förutom diesel och motorbrännolja. Motorerna är Dual Fuel-motorer. I Dual Fuel motorn matas både gas och diesel/motorbrännolja in i cylindern. Gasen antänds inte av sig själv ens under högt tryck utan tändgnista, så för att få gasen att antändas behövs ett bränsle som tänds under tryck, som t.ex. diesel. Dual Fuel -motorer i personbilar och tung trafik fungerar enligt samma princip.


Schematisk ritning av de delar som ingår i inmatningsenheten för gas i Valtra N101 gastraktor  (Niskanen 2018)

Det är tekniskt sett krångligt att ändra en motor, som inte är planerad att fungera med gas, till att fungera med endast gas. Konverteringsarbetet underlättas, om motorn från början är planerad att fungera även med gas, såsom Valtras motor på bilden ovan.  Man måste installera tändstift och övriga delar i tändsystemet. Ändringsarbetena kan vara mycket dyra. Så tekniskt och ekonomiskt sett är det en mer fungerande lösning att konvertera en traktormotor till en Dual Fuel -motor. Till cylindrarna i Dual Fuel -motorer matas förutom gas även andra bränslen, som antänds utan tändgnista. Bränslet som sprutas in kan vara diesel och det kan vara cirka 20% av den totala bränslemängden. I sitt examensarbete, Biokaasulla toimiva traktori, ger studerande Jaakko Kemppainen från naturresurs- och miljöavdelningen vid yrkeshögskolan Savonia mera detaljerad information om hur man konverterar traktorer till biogasdrift. I examensarbetet jämförs  även brukskostnader för olika bränslen. (Kemppainen 2014)

För bilar som använder biometan som förädlats av biogas betalas fordonsskatt på samma sätt som för övriga motorfordon som använder bensin som bränsle. Fordonsskatten är tvådelad och består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Grundskatten bestäms på basen av fordonets vikt eller koldioxidutsläpp. Om motorfordonet tagits i bruk före 31.12.2005 bestäms skatten enligt fordonets vikt. I övriga fall bestäms skatten enligt mängden koldioxidutsläpp. Drivkraftsskatten för gasdrivna motorfordon är 3,1 cent/dag/varje påbörjad 100kg av motorfordonets totalvikt. På Trafis hemsida finns en räknare som räknar ut fordonsskatten. Tilläggsinformation om biogasbilar, bland annat skatter, finns t.ex. på hemsidan http://www.biokaasuauto.fi/.

Tankning av en biogasbil sker på samma sätt som tankning av bilar som använder vanliga bränslen. Man matar in betalkortet i automaten, knappar in PIN-koden och ansluter tankningskopplingen till tankningsventilen, resten sköts automatiskt. Installationsarbetet vid konvertering får endast utföras av en godkänd montör, gasutrustningen måste ha E110 godkännande och monteringsserien E115 godkännnade. Efter installationen skall motorfordonet ändringsbesiktas. Det finns några företag i Finland som har specialiserat sig på installation av biogasanordningar, bland annat Terragas och Suomen bioauto. (VihreäKaista 2018).

Källor

Keppainen, J. (2014). Biokaasulla toimiva traktori. Savonia-ammattikorkeakoulu. Examensarbete. Hämtat 4.5.2018 från http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405127343
Niskanen, H. (2018). Valtra. Hämtat 4.5.2018 från https://www.slideserve.com/hogan/research-for-the-future-valtra-biogas-dual-fuel-tractor
VihreäKaista (2018). Kaasuton tankkaaminen. Vähäpäästöisen liikenteen uutis- ja tietopalvelu. Hämtat 4.5.2018 från  https://vihreakaista.fi/fi-fi/article/kaasu/kaasuauton-tankkaaminen/81/

 
 
DMS