Ravinteiden hallinnan oppimisympäristö

Tarvaalan Biotalouskampukselle on tavoitteena luoda virtuaalinen oppimisympäristö ravinteiden hallintaan. Oppimisympäristön tavoitteena on nimensä mukaisesti tuottaa uutta tietoa ja osaamista ravinteiden hallintaan, jotta pelloille levitetyt ravinteet olisivat mahdollisimman tehokkaasti kasvien käytössä, jolloin huuhtoutuminen vesistöön sekä haihtuminen ilmaan olisivat mahdollisimman pieniä. Oppimisympäristönä toimivat kampuksella sijaitsevat Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opetusmaatilan pellot sekä mallikosteikko.

Mallikosteikko koostuu kahdesta erillisestä kosteikosta, jotka on nimetty pohjoiseksi ja eteläiseksi kosteikoksi (Kuva 1).

Kuva 1: Tarvaalan mallikosteikko koostuu kahdesta erillisestä kosteikosta.

Oppimisympäristö koostuu noin 30 ha suuruisesta peltoalueesta sekä sen alapuolisesta kosteikosta (pohjoinen kosteikko), jonka vedenlaatua seurataan automaattisen mittausanturin avulla (Kuva 2).

Kuva 2: Pohjoinen kosteikko ja sen yläpuolinen peltoalue múodostavat ravinteiden hallinnan oppimisympäristön.

Kampuksella on myös oma sääasema, josta saatavilla säätiedoilla voidaan selvittää esim. rankkasateiden vaikutuksia pellon mahdollisiin ravinnehuuhtoumiin. Opetuksen lisäksi mallikosteikko toimii myös tutkimus- ja kehittämisympäristönä, jossa voidaan kokeilla ja demonstroida uusia menetelmiä ravinteiden pidätykseen ja kierrätykseen liittyen. Kosteikolla on mm. testattu jatkuvatoimista leväpitoisuuden mittausta, josta on valmistunut Tiina Siimekselän YAMK opinnäytetyö.

Oppimisympäristö sijaitsee Saarijärven reittiin kuuluvan Summasjärven rannalla, joka on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi. Saarijärven reittivesistö kokonaisuudessaan on ekologiselta tilaltaan heikoin, kun verrataan sitä muihin Keski-Suomen osa-alueisiin (Kuva 3). Peräti 42 % järvimuodostumista on ekologiselta tilaltaan korkeintaan tyydyttävällä tasolla, isoista järvistä vain Pyhäjärvi on erinomaisessa tilassa (Ympäristöhallinto).

Kuva 3: Saarijärven reitin vesistöjen ekologinen tila vuonna 2013.

Ravinteiden hallinnan oppimisympäristön tavoitteena on toimia uudenlaisena ja käytännönläheisenä opetusmenetelmänä luonnonvara-alan opiskelijoille. Oppimisympäristön tavoitteena on myös tuottaa helposti ymmärrettävää tietoa ravinteiden hallintaan liittyvistä tekijöistä maanviljelijöille, jotka voivat hyödyntää tietoa omilla tiloillaan.