Automaattinen vedenlaadun mittaus

Kuva 1: Tarvaalan koulutilan pelto-ojaan asennettiin ensimmäinen vedenlaadun mittausasema vuonna 2010.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistettiin automaattinen vedenlaadun mittaus vuonna 2010, jolloin perustettiin ensimmäinen mittausasema Tarvaalan koulutilan pelto-ojaan (Kuva 1). Asema mittasi eteläiselle kosteikolle virtaavan veden laatua ja määrää 139 ha suuruiselta valuma-alueelta. Mittaustuloksista on julkaistu mm.  AMK-agrologi Tiina Siimekselän opinnäytetyö.

Vuosien 2010-2014 aikana JAMKin MAISA – Maatalouden vesiensuojelun kehittäminen Saarijärven vesistöreitin varrella -hankkeessa oli käytössä yhteensä 4 automaattista mittausasemaa peltovaltaisilla valuma-alueilla. MAISA-hankkeessa edistettiin myös kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden perustamista maatiloille.  MAISA-hankkeen tulokset on esitetty loppuraportissa.

MAISA-hankkeessa automaattista vedenlaadun seurantaa jatkettiin mahdollisimman pitkään vesien jäätymiseen saakka.

Eteläisen kosteikon vedenlaatua seurattiin automaattimittausten avulla vuosina 2013-2014 yhteistyössä SYKEn kanssa. Vuosien välillä oli suurta vaihtelua kosteikon ravinteiden sekä kiintoaineen pidätyskyvyssä, lisäksi ensimmäisenä tutkimusvuonna oli nähtävillä vielä edellisen vuoden kaivuutöiden vaikutukset. Mittaustulokset on julkaistu Vesitalous-lehdessä.

Vesistöjen suuri fosforipitoisuus aiheuttaa levien kasvun runsastumista ja vedenlaadun heikkenemistä. Fosfaattifosfori on leville suoraan käyttökelpoista ja sen huuhtoumista pelloilta on vaikea torjua, koska se on liukoisessa muodossa. Vuonna 2015 eteläisellä kosteikolla testattiin jatkuvatoimista fosfaattifosforin mittausta. Lisäksi laitteistolle suoritettiin laboratoriossa mittausepävarmuuden arviointi. Tulosten mukaan mittausanalysaattori toimi luotettavasti koko mittausjakson ajan eikä teknisiä ongelmia esiintynyt. Tuloksia esiteltiin Maataloustieteen päivillä 2016. Posteri

Automaattiset mittausanturit vaativat myös säännöllistä manuaalista puhdistusta. Kuvassa likaantunut mittausanturi.