Separaattori

Karjanlanta sisältää paljon kasveille käyttökelpoisia ravinteita. Ne kannattaa hyödyntää mahdollisimman paljon. Keskimäärin lanta sisältää typpeä noin 3,5 kg/m3, fosforia noin 0,6 kg/m3 ja kaliumia noin 2 kg/m3. Nestettä lannassa on 96 – 88 %.

Lietelanta sisältää sonnan ja virtsan, joihin on sekoittuneena myös vettä. Lisäksi lietteen seassa on jonkin verran kuivikkeita ja rehun tähteitä. Liete voi sisältää myös säilörehun puristenestettä. Opetusnavetalla syntyvä lietelanta separoidaan.  Lietelannan käsittelystä on useita hyötyjä: se tehostaa lannan käyttöä, vähentää ympäristöriskejä, vähentää hajuhaittoja, parantaa lannan hygieenisyyttä, muokkaa ravinteiden suhteita ja pienentää käsiteltävää massaa.

Separoinnilla lietelannasta erotetaan toisistaan kuiva-aine ja neste. Separointi helpottaa lannan käsittelyä ja käsiteltävyyttä. Erottamisen jälkeen jakeet varastoidaan erillisissä varastoissa. Separoinnin jälkeen neste- ja kuivajae poikkeavat toisistaan ja alkuperäisestä lietteestä sekä olomuodoltaan että ravinnesisällöltään.

Separaattorihuone

 

Raakalietteen laatu voi vaihdella paljon. Liete on sekoitettava hyvin ennen separointia. Myöskin separointiin käytettävän työajan arvioiminen saattaa olla haasteellista.

Separoinnista on kuitenkin paljon hyötyjä. Separoinnilla pyritään erottamaan typpi ja fosfori eri jakaisiin. Erotettujen kuiva- ja nestejakeiden ravinnepitoisuudet ovat erilaisia ja erilaiset jakeet voidaan kohdentaa paremmin peltojen lannoituksessa. Separoinnilla sadaan nestejakeen typpi-fosfori-suhde paremmaksi ja tätä kautta hehtaaria kohden nestejaetta voidaan levittää enemmän kuin raakalietettä. Raakalietekuution fosforin määrä suhteessa typpeen on rajoittava tekijä laskettaessa hehtaarikohtaista levitysmäärää.  Kuivajae puolestaan voidaan levittää lohkoille, jossa tarvitaan fosforia.

Separoinnilla voidaan vaikuttaa lannan kuljetuskustannuksiin ja vähentää niitä. Erottelun ansiosta levitettava lietemäärä (nestejae) vähenee.  Myös nesteen juoksevuus paranee, se on helpompaa  pumpata levitysvaunuun. Juokseva nestejae ei myöskään tuki helposti lannan levityslaitteistoa. Separoitu nestejae levittäytyy pellolle helpommin, arvioilta jopa 30 % nopeammin kuin käsittelemätön lanta. Kuiva-aineen kuljettaminen voidaan tehdä ennen työhuippua ja sen kuljettaminen on edullisempaa. Mikäli kuivajae vielä kompostoidaan, ajettavan kuivajakeen määrä voi jopa puolittua entisestään.

Koska separoidussa nestejakeessa on vähemmän kiintoainetta, jää siitä tahroja lehtien ja maan pinnalle vähemmäin kuin raakalietteestä. Raakalietteen kiintoaine saattaa myös muodostaa maan pintaan kuoren, jolloin nurmi voi jopa kuolla ja maan päälle jääneen kiintoaineen typpi menetetään. Lisäksi separoinnilla on positiivinen vaikutus lannan hajuhaittojen vähenemiseen: hajun aiheuttavat molekyylit ovat kiinnittyneet kuivajakeeseen, jonka haju laimenee kompostoituessa.

  Separoitua kuivajaetta.

 Vasemmalla kompostoitunutta kuivajaetta, oikealla tuoretta.

 Nestejaetta.

Neste- ja kuivajakeen vertailusta voit lukea lisää tästä: Neste- ja kuivajakeen vertailu

Video separaattorin toiminnasta: