Karjanlannan varastointi ja levitys

Nitraattiasetus

Valtioneuvoksen asetus (1250/2014) määrää maatalouden nitraattien vesiin pääsemisen rajoittamista. Sen mukaan jokaisella tilalla, jossa tuotantoeläimet tuottavat lantaa, on oltava varastointila lannalle. Lannan varastoinnista tulisi aiheutua mahdollisemman vähän ravinnepäästöjä ympäristöön.

Lannan levittäminen pellolle on sallittua 1.4.-31.10. välisenä aikana. Mikäli peltolohko pidetään kasvipeitteisenä talven yli, voidaan lantaa levittää 15.9. jälkeen kasvustoon vain sijoittamalla (multaamalla). Lannan levittäminen pellolle on tapahduttava niin, ettei valumia vesistöihin tapahtu tai ei ole vaaraa pohjamaan tiivistymisestä. Lantaa ei saa levittää veden kyllästämään, lumipeitteiseen tai routaantuneeseen maahan.

Lietelannan varastointi

Lietesäiliön on oltava niin suuri, että sinne mahtuu koko vuoden aikana kertyvä lietelanta. Tilavuuden tarve lasketaan ohjetilavuuksilla eläintä tai eläinpaikkaa kohti. Lietesäiliön mitoituksessa tulee huomioida lietelannan lisäksi sadevesi ja muut lietesäiliöön johdettavat nesteet, kuten esimerkiksi säilörehun puristeneste.

 

Lietesäiliön, lantakourujen ja muiden lannan johtamiseen tarkoitettujen rakenteiden on oltava vesi-tiiviitä.

Kuivalannan varastointi

Kuivalannalla tarkoitetaan lantaa, josta virtsa on erotettu. Kaikista kiinteistä lannoista (kuivalanta, kuivikelanta, kuivikepohjalanta) sekä lietelannasta tai mädätetystä lannasta separoimalla erotetusta kuivajakeesta käytetään yhteisnimitystä kuivalanta. Kuivikelanta on lantaa, jossa virtsa on imeytynyt kokonaan kuivikkeeseen.

Lantalan on mitoitettava niin, että sinne mahtuu koko vuoden aikana kertyvä lanta. Tilavuuden tarve lasketaan ohjetilavuuksilla eläintä tai eläinpaikkaa kohti. Lantalan vähimmäistilavuuden laskemisessa voidaan ottaa vähentävästi huomioon mahdolliset viljelijöiden yhteiset lantalat, pihattojen kuivikepohjat ja samana laidunkautena enintään neljän kuukauden aikana laitumelle jäävä lanta tai jos lantaa luovutetaan toiselle tilalle tai hyödyntäjälle. Ympärivuotisesti ulkona kasvatettavilla naudoilla voidaan huomioida pidempi laidunkausi.

 

Kuivalannan varastointitilat tulee kattaa tai varastoitava lanta peittää niin, etteivät sadevedet pääse varastointitilaan. Kattamisvaatimus koskee uusia rakentemishankkeita.

 

Lannan kuormaaminen

Liete- ja kuivalannan kuormaaminen on tehtävä kovapohjaisella alustalla. Pohjan on kestettävä koneiden paino ja liikkuminen, eikä tyhjennyksen tai lannan siirron aikana saa aiheutua vuotoja. Kovapohjaiseksi alustaksi sopii sepeli tai sora. Tarvittaessa kuormausalustalta tulee voida kerätä varissut lanta tai imeytyneet nesteet talteen.

 

Lannan levittäminen

Pellon pintaan levitettävä lanta on muokattava vuorokauden sisällä levityksestä ammoniakki haihtumisen ja hajuhaittojen vähentämiseksi. Jos lanta sijoitetaan, ei peltoa tarvitse muokata. Muokkaus tarkoittaa pellon ja siihen levitettävän lannan sekoittamista vähintään kylvösyvyyteen. Muokkaus suoritetaan esimerkiksi kyntöauralla, kultivaatttorilla, lautasmuokkaimella, joustopiikkiäkeellä tai lapiorullaäkeellä. Suorakylvöä ei katsota muokkaukseksi.

 

Lannan levityksessä tulee huomioida vesistöt. Vesistön äärelle tulee jättää vähintään viiden metrin levyinen lannoittamaton vyöhyke. Seuraavalla viiden metrin vyöhykkeellä lannan levittäminen on sallittu, jos lanta sijoitetaan tai pelto muokattaisiin vuorokauden sisällä levityksestä. Kotieläimet saavat laiduntaa kyseisillä alueilla.

 

Video separoidun nestejakeen kuormaamisesta ja levittämisestä:

 

Video separoidun nestejakeen letkulevityksestä:

 

Video kuivalannan levittämisestä:

 

Video separoidun nestejakeen multaamisesta: