Yleistä kierrätyslannoitteista

Miksi ravinteiden kierrätystä?

Kiertotalous on resurssien riittävyyden kannalta tärkeää, sillä esimerkiksi louhittavaa fosforia on maapallolla vain rajallisesti. Riittävyyden lisäksi on huomioitava myös kestävyysnäkökulma, sillä väkilannoitteiden valmistaminen sekä niiden avokätinen käyttö kuormittavat ympäristöä. Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä  tulee omavaraisuusnäkökulma; kotimaiset kierrätyslannoitteet vähentävät riippuvuutta tuontilannoitteista, joiden saatavuus ja hinta voivat vaihdella nopeastikin.

Ratkaisu ongelmiin on ravinteiden kierrätys, jolloin jo kierrossa olevat ravinteet hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti uudelleen; siitä kiittää sekä ympäristö että viljelijän lompakko.

Suomen tavoitteena on olla ravinteiden kierrätyksen mallimaa, ja  ravinteiden kierrätys onkin yksi hallitusohjelman 2015 kärkihankkeista. Jotta päästäisiin  hallituksen tavoitteeseen – prosessoida vuoteen 2025 mennessä tehokkaasti puolet Suomessa syntyvästä lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä vesistöllisesti herkillä alueilla -, on uusia ravinnekierrätyksen innovaatioita synnyttävä ripeään tahtiin.

Kierrätyslannoitteilla on potentiaalia nousta väkilannoitteiden haastajaksi, kunhan hinta, laatu ja saatavuus ovat kohdillaan. Kierrätyslannoitevalmisteissa on usein pellon rakennetta parantavaa sekä mikrobistoa ruokkivaa hiiltä, jota perinteisissä väkilannoitteissa ole.

 

Kuva suurenee klikkaamalla

Monenlaisia lannoitteita ja lakeja

Lannoitevalmisteet, joihin myös kierrätyslannoitteet kuuluvat, jaetaan lannoitevalmistelain 539/2006  mukaan seuraavasti:
• epäorgaaniset ja orgaaniset lannoitteet
• kalkitusaineet
• maanparannusaineet
• kasvualustat
• mikrobivalmisteet
• lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11  säädetään lannoitevalmisteiden raaka-aineista, tyyppinimistä ja erilaisista käyttännön toimintaan liittyvistä asioista, kuten lannoitevalmisteiden laadusta ja käsittelystä. Elintarviketurvallisuusvirasto  Eviran ylläpitämä kansallinen tyyppinimiluettelo löytyy täältä. Linkissä on tyyppinimien tilanne vuoden 2017 lopussa, ja niitä voi tulla lisää  markkinoiden kehittyessä. Myös Eviran nimi saattaa muuttua sen yhdistyessä Maaseutuviraston kanssa vuoden 2019 alussa.

Lannoitevalmisteiden valmistusta ja sisältöä määrittelevät myös useat muut lait, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston sivutuoteasetus, laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015. Saadakseen lannoitevalmisteen virallisesti hyväksytyksi tuotteeksi, tulee toiminnanharjoittajan tehdä ilmoitus toiminnan aloittamisesta, hakea laitoshyväksyntä, hakea tyyppinimihyväksyntä sekä laatia tuoteselosteet tutteille. Ajantasaiset tiedot hyväksytyistä lannoitevalmisteista löytyy Eviran sivuilta.

Tässä oppimateriaalissa kierrätyslannoitteet on jaoteltu kolmeen luokkaan niiden koostumuksen ja käyttötarkoituksen mukaan:

Kuva suurenee klikkaamalla

Kierrätyslannoitteiden raaka-aineet

Kierrätyslannoitteiden suurin yksittäinen raaka-ainelähde on kotieläinten lanta. Maataloudessa syntyy myös merkittävä määrä ylijäämänurmia, joita voidaan käyttää esimerkiksi biokaasun tuotantoon, mutta toistaiseksi niiden käyttö on lähinnä tilakohtaista. Muita mahdollisia raaka-aineita ovat biojätteet, teollisuuden sivuvirrat sekä puhdistamolietteet.

Yhdyskuntien jätevesilietteet

Yhdyskuntien jätevesilietteiden eli puhdistamolietteiden maatalouskäyttö alkaa olla rajallista. Monet viljanostajat eivät halua, että pelloilla on käytetty viljelyvuonna puhdistamolietteitä, ja suuri osa kierrätyslannoitteista onkin puhdistamolietevapaita. Suurin huoli puhdistamolietteiden käytössä liittyy niiden sisältämiin haitta-aineisiin, kuten raskasmetalleihin ja orgaanisiin haitta-aineisiin.  Vaikka on olemassa erilaisia teknologioita, joilla haitta-aineita voidaan poistaa puhdistamolietteistä, niiden laajempaa käyttöönottoa kuitenkin vasta selvitetään. Puhdistamattomat yhdyskuntajätevesilietteet on siten toistaiseksi turvallisinta ohjata muuhun kuin lannoituskäyttöön. Lannoitevalmisteita tuottavat tahot tulevatkin kehittämään yhä enemmän tuotteita, joiden raaka-aineena ei ole käytetty puhdistamolietteitä.

Ravinteikkaita biomassoja syntyy Suomessa vuosittain yli 21 miljoonaa tonnia. Kuva suurenee klikkaamalla.

Mitä eroa eri tuotteilla on?

Tuotteiden raaka-aineet, ravinnepitoisuudet sekä orgaanisen aineksen määrä vaihtelevat. Alla olevaan kuvaan on kerätty erilaisia lannoitevalmisteita vuoden 2017 tuotevalikoimasta. Esimerkkituotteiden raaka-aineita ovat muun muassa liha-luujauho, karjanlanta, elintarviketeollisuuden biojätteet  sekä metsäteollisuuden sivutuotteet. Palkeissa vaaleanruskea väri kuvaa orgaanisen aineksen määrää tuotteessa, ja valkoisella pohjalla on esitetty tuotteen sisältämä ravinnemäärä kiloa per tonni.

Kuva suurenee klikkaamalla

Miten valitsen kierrätyslannoitteen?

Kasvin ravitsemuksessa pellon pinnan alla kuhisevalla elämällä on ensisijaisen tärkeä tehtävä, joten lannoittaessa kannattaa miettiä, miten saisi maaperäeliöille ruokaa siinä missä kasville ravinteita.  Orgaaniset lannoitevalmisteet sekä vähäravinteiset maanparanteet sisältävät maaperän eliöstöä ruokkivaa orgaanista ainesta.

Kierrätyslannoitteita käytettäessä kokonaisvaltainen ajattelu on ensisijaisen tärkeää, sillä erityisesti orgaaniset lannoitevalmisteet sisältävät usein hitaasti kasvien käyttöön vapautuvia ravinteita. Jos tällaista lannoitetta käyttää kasveille, jotka käyttävät eniten ravinteita kasvukauden alkupuolella, on riski, että kasvi jää vaille tarvitsemiaan ravinteita. Myös ravinteiden huuhtoutumisen vaara syksyllä on suuri. Jotta kasvi saa tarvittavan ravinnemäärän alkukasvukaudesta, kannattaa lannoitusta tarvittaessa täydentää mineraalisilla kierrätyslannoitteilla tai väkilannoitteilla.  

 Ravinteiden huuhtoutumiseen liittyvän ongelman voi ratkaista käyttämällä viljan kumpanina koko kasvukauden ajan ravinteita ottavia aluskasveja, jotka tuottavat pellolle bonushyvää juurimassan ja maaperäeliöiden ruokkimisen muodossa. Kuva: Sanna Söderlund 

Kierrätyslannoitemarkkinat ovat kiivaassa kasvussa

Viljelijän lannoitevalikoima monipuolistuu, mutta toisaalta oikeanlaisen tuotteen valitseminen omille pelloille ja viljelykasveille voi olla vaikeaa.

Tuoteselosteen tulkitseminen on tärkeä taito, sillä vain siten voi tietää, millaista tuotetta pellolleen laittaa. Ravinnesisällön lisäksi on mietittävä tuotteen koostumusta, jotta ei tilaa vahingossa nestemäistä tuotetta vaikka aikoi ottaa kuivaa, tai toisinpäin. Muita tärkeitä seikkoja ovat raaka-aineet, pH, hiili-typpi -suhde ja orgaanisen aineksen määrä. Kasvien lannoituksessa on hyvä miettiä myös maaperäeliöiden hyvinvointia, sillä niiden aktiivinen toiminta saa ravinteet vapautumaan kasvien käyttöön. Runsas orgaanisen aineksen määrä ruokkii maaperäeliöitä ja kuohkeuttaa peltoa.

Kuva suurenee klikkaamalla

Etusivulle  Sivujen sisältö

Lannat Lannanlevitys Biokaasu      Lue myös: Järki-isku 20

 

Orgaaniset lannoitevalmisteet Mineraaliset kierrätyslannoitteet Vähäravinteiset maanparanteet

 

Mitä opin?
  • Mitä ravinnekierrätyksellä tarkoitetaan, ja miksi sitä tehdään?
  • Mitä tulee ottaa huomioon, kun käyttää kierrätyslannoitteita?
  • Miten voi turvata riittävän typen määrän viljelykasveille? Entä kuinka ehkäistä typen huuhtoutumista pellolta vesistöihin?