Mineraaliset kierrätyslannoitteet

Mineraaliset kierrätyslannoitteet sisältävät neitseellisten mineraalilannoitteiden tapaan suuren määrän ravinteita. Ne voivat olla nestemäisiä tai kiinteitä. Mineraalisilla kierrätyslannoitteilla ei ole maanparannusvaikutusta eivätkä ne sisällä orgaanista ainesta; ne ovat siis epäorgaanisia kuten perinteiset väkilannoitteetkin. Niiden ravinteet ovat usein helppoliukoisessa muodossa, jolloin niitä voidaan käyttää väkilannoitteiden tapaan.

Toistaiseksi mineraaliset kierrätyslannoitteet ovat marginaalissa kierrätyslannoitemarkkinoilla, mutta tutkimus ja kehitys tuo tarjolle jatkuvasti uusia tuotteita, joita voidaan käyttää lannoituksessa sellaisenaan, tai joilla voidaan väkevöittää orgaanisia lannoitevalmisteita tai lantaa.

Erilaisia orgaanisia ja epäorgaanisia kierrätyslannoitevalmisteita: typpivesi, konsentroitu perunan soluneste (orgaaninen), ammoniumsulfaattirae, ammoniumsulfaattineste, konsentraatti (orgaaninen). Kuva: Sanna Söderlund
Ammoniumsulfaattia eli AMSsia on sekä nestemäisessä että rakeisessa muodossa, ja rakeita voi myös liuottaa veteen. Sitä saadaan esimerkiksi biokaasulaitosten prosesseista, jossa typpi erotetaan eli stripataan rejektivedestä typenpoistolaitteistolla ja pestään rikkihapolla. Prosessin seurauksena saadussa tuotteessa rikin määrä on suurempi kuin typen, joten kyseessä on typpi-rikkilannoite. Suuren rikkimäärän vuoksi ammoniumsulfaatin käyttö ainoana typenlähteenä ei ole järkevää, sillä rikki haittaa kasvien seleeninottoa. Tuotteessa oleva typpi on kuitenkin liukoisessa muodossa, joten se on hyvin kasvien hyödynnettävissä.

AMSsia laitetaan yleisimmin maahan kylvön yhteydessä tai ruiskutetaan kasvinsuojeluruiskulla kun vilja on oraalla. AMSsilla pystytään myös väkevöittämään lietelantaa laittamalla sitä lietesäiliöön.

Lupaava mineraalinen kierrätyslannoite on struviitti, jota käytetään muualla Euroopassa jo laajalti. Struviittia erotetaan usein puhdistamolietteistä, mutta sitä voidaan saostaa myös kotieläinten lannasta sekä muista vastaavista fosforipitoisista massoista.  Struviitti on fosfaattimineraalia sekä jonkun verran ammoniumtyppeä ja magnesiumia sisältävä kiteinen lannoite, jonka ravinteet ovat hitaasti liukenevassa muodossa.

Tuhkat sisältävät monia muita ravinteita, mutta eivät typpeä ja hiiltä. Puiden, turpeen ja peltobiomassojen tuhkaa voidaan käyttää lannoitteena pellolla tai kompostointia edistävänä aineena. Myös lannanpoltosta syntyvää tuhkaa voidaan käyttää lannoitteena. Tuhkan levitys onnistuu sellaisenaankin, mutta pölyävyytensä vuoksi sitä myös rakeistetaan, jolloin käsiteltävyys ja levitystarkkuus paranevat. Tuhkaa käytetään lannoituksen lisäksi maanparanteena kalkitsemisen sijaan.

 

  AMSsi sisältää runsaasti rikkiä, joka hyödyttää öljykasveja, mutta saattaa alentaa seleenipitoisuutta. Kuva: Sanna Söderlund
Struviittia. Kuva: Sanna Tikander

Etusivulle  Sivujen sisältö

Mineraalisia kierrätyslannoitteita käsitellään ja säilytetään kuin vastaavia väkilannoitteita. Levitys tapahtuu tuotteesta riippuen joko kylvölannoittimella, kasvinsuojeluruiskulla, lietteenlevitykseen tarkoitetulla laitteistolla, väkilannoitteen levittimellä tai kalkinlevittimellä.

Lannat Lannanlevitys Biokaasu

 

Yleistä kierrätyslannoitteista Vähäravinteiset maanparanteet Orgaaniset lannoitevalmisteet

 

Mitä opin?
  • Millaisia mineraaliset kierrätyslannoitteet voivat olla?
  • Mitä eroa orgaanisilla ja epäorgaanisilla kierrätyslannoitteilla on?
  • Miten valitset levittiminen mineraalisille kierrätyslannoitteille?