Yhteistyöllä tehokkuutta lantalogistiikkaan

RE-maatila |

Kaija Karhunen, Oulun ammattikorkeakoulu. Kuvat: Heikki Leppävuori, kartta: Toni Sankari

LAURA –hankkeen  (Lantaurakoitsijat ravinteiden kierrättäjiksi) keskeisenä tavoitteena on lannan ravinteiden kierrätyksen tehostaminen lantalogistiikkaa kehittämällä, yrittäjyyttä ja toimivia yhteistyöverkostoja edistämällä sekä paikallista osaamista lisäämällä ja hyviä käytäntöjä levittämällä. Hankkeessa selvitetään urakoitsijavetoisten yhteistyöverkostojen perustamismahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä lannan ravinteiden käytön suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa Pohjois-Pohjanmaan kotieläinvaltaisilla alueilla.

Hankkeen tavoitteena on luoda uudentyyppisiä yhteistyömalleja kotieläin- ja kasvinviljelytilojen sekä lantaurakoitsijoiden käyttöön. Niitä soveltamalla lannan ravinteet voidaan hyödyntää entistä tarkemmin, ja samalla tilat voivat parantaa peltomaiden kasvukuntoa, lisätä satotasoja ja kohottaa kannattavuutta.

LAURA -hanke tekee käytännönläheistä työtä Reisjärven pilottialueella, josta on saatu mukaan innokas joukko viljelijöitä ja lantaurakoitsijoita suunnittelemaan entistä tehokkaampaa lantalogistiikkaa.

Ensimmäisessä vaiheessa mallinnetaan karttapohjaan paikkatietoa hyödyntäen viljelijöiden ja lantaurakoitsijoiden nykyinen yhteistyö lannanlevityksessä. Kun tiedetään levitettävän lannan määrä, lannan ravinnepitoisuudet, lantasäiliöiden ja peltolohkojen sijainnit, peltojen viljavuustiedot sekä viljelysuunnitelmat, päästään seuraavassa vaiheessa suunnittelemaan lantalogistiikkaa ja ravinteiden kierrätystä entistä tehokkaammaksi. Nykyiseen käytäntöön verrattuna voitaisiin lantalogistiikkaa tehostamalla vähentää huomattavasti ajokilometrejä ja levittää lannan ravinteet tarkemmin niille lohkoille, missä niitä todellisuudessa tarvitaan. Hankkeen tavoitteena on myös käsikirjan laatiminen ravinnekierrätysverkostojen ja niitä suunnittelevien tahojen käyttöön.

Hankkeen kohdealueena on Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja se toteutetaan 1.9.2016 – 31.8.2018. Kohderyhmänä ovat alueen maaseutuyritykset. Hankkeen toteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu Oy yhdessä maakunnan maaseutuyrittäjien kanssa. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

Lisätietoa: www.akraamo.fi/laura

 
 
DMS