Vesitalouden ja maaperäasioiden integrointi YTO-aineisiin

RE-maatila |

Kirsi Lähde, Hämeen ammatti-instituutti

Vuonna 2017 integroitiin Hämeen-ammattiinstituutissa vesitalous ja maaperä aiheet YTO-aineiden (kemian) Työskentely maatalousalalla tutkinnon osaana. Tämän opintojakson osaamistavoitteet ovat (OPS 2014):

Opiskelija

 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuksia
 • osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja aineiden erityisominaisuuksia
 • osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita.
 • osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja lainalaisuuksia ja ottaa ne huomioon työssään
 • osaa valmistaa alalla tarvittavia aineseoksia
 • osaa tehdä kokeellisia havaintoja ja mittauksia oman alan kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä
 • osaa kerätä, käsitellä ja analysoida tekemiään kokeellisia havaintoja ja mittauksia
 • osaa arvioida saamiensa kokeellisten havaintojen ja mittaustulosten luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä

Kemian toteutus sovellettiin Työskentely maatalousalalla tutkinnonosaan seuraavalla tavalla:

 • Osaa ottaa erilaisia maatalousympäristön näytteitä: vesi-, maa- ja rehunäytteitä
 • Osaa työskennellä turvallisesti kemian laboratoriossa
 • Tunnistaa vaaralliset aineet ja osaa hävittää ne kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen mukaisesti
 • Osaa analysoida ja mitata vesi- ja maanäytteitä kemian laboratoriossa
 • Osaa valmistaa analyyseissä tarvittavia reagensseja
 • Osaa kerätä, käsitellä ja analysoida erilaisia havaintoja ja mittaustuloksia sekä arvioida tulosten luotettavuutta
 • Tunnistaa maatalousympäristön vaaralliset aineet ja hävittää ne asianmukaisesti.

Kemian toteutus meni käytännössä seuraavalla tavalla:

 • Opiskelijat jaettiin neljään tiimiin: analyysitiimi (kemia), navettatiimi, maatilatiimi ja projektitiimi
 • Opiskelijat (4 hlö) työskentelivät 2,5 pv/vko vuoronperään jokaisessa tiimissä
 • Ensin opiskeltiin turvallinen työskentely laboratorioympäristössä ja kemikaalien oikeaoppinen käsittely KTT-tiedotteiden pohjalta, käytiin läpi maatalousalan vaaralliset aineet ja niiden hävittäminen
 • Opeteltiin ottamaan virallisesti tuorerehunäytteitä ja lähettämään ne analysoitavaksi Valion laboratorioon
 • Otettiin virallisen ohjeistuksen mukaisesti vesinäytteitä Mustialan lammista ja Riuskanojasta sekä maanäytteitä eri maalajien peltolohkoista.

Kemian laboratoriossa analysoitiin eri maalajien näytteistä: kosteus, multavuus, pH ja johtoluku. Vesinäytteistä analysointiin: pH, sähkönjohtokyky, väri, sameus, nitraatti, rauta, fosfaatti, kupari, mangaani, alumiini.  Maanäytteiden analyyseistä, mittaustuloksista ja tulosten tulkinnasta laadittiin mittauspöytäkirjalla varustetut työselostukset. Vesinäytteiden analyyseistä, tuloksista, tulosten tulkinnasta ja havainnoista laadittiin laajempi raportti. Kemian toteutuksesta pidettiin tentti.

Lue enemmän integroinnista raportista Lähde, Kirsi: Toisen asteen kemian opetuksen kehittäminen – Oppimisprosessin suunnittelu ja pilot-toteutuksen tekeminen 11.9. – 9.10.2017

 
 
DMS