Uutiset ja ajankohtaiset

Kesän vähäiset sateet ja heinäkuun hellejakso tyrehdyttivät veden laadun mittauksen Muhoksen OSAO:n opetusmaatilalla

RE-maatila |

Veden laadun mittaukset aloitettiin Muhoksen OSAO:n yksikön opetusmaatilalla viikolla 21, jolloin EHP Environment Oy:n jatkuvatoimisten mittausasemien (2 kpl)  anturit asennettiin pellon valtaojan ylittäville silloille. Parametreina kesän 2018 mittauksissa ovat olleet: ammonium-/nitraattityppi, pH, johtokyky ja sameus. Lisäksi viikoittain on otettu ja analysoitu vesinäytteet samoista valtaojan kohdista, joissa anturit sijaitsevat. Veden virtaus valtaojassa väheni koko kesäkuun ajan.  Viereisen pellon säätösalaojan patoluukku on pidetty kiinni, […]

Maan kasvukunnon mittaukset aloitettu OSAO:n opetusmaatilalla Muhoksella

RE-maatila |

Kuoppahavainnoissa tarkastellaan seuraavia maaperän ominaisuuksia: juuriston tuuheus, maan kosteus, maaperän rakenne, multavuus ja lierokäytävät. Tutkitulla nurmilohkolla, josta oli juuri korjattu ensimmäinen säilörehusato, ruokamultakerroksen syvyys oli 38 cm, rakenne hyvä eikä tiivistymiä esiintynyt. Tosin lierojakaan ei löytynyt ja alkukesän kuivuus näkyi selvästi. Sadetta toivotaan mahdollisimman pian!

Ohralannoituskoe 2018

RE-maatila |

KESÄ 2018 koetoimintaa Ravinne ja energiatehokas maatila- hanke     Haapajärven ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä LUKE Ruukin kanssa lannoituskokeen rehuohralla (Brage). Koelohkona 1,31 ha Kankaan pihapelto.   Lohkon viljavuus:   Koeruutujen Lannoitukset:                                                                                                            Lietelanta      30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha       Rejekti           30 tn/ha, kokonaistyppi 50 kg N/ha Väkilannoite (Suomen salpietari) 180 kg/ha, kokonaistyppi […]

Peltotase maatilan ravinnevirtojen seurantakeinona

RE-maatila |

Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisusarjassa, ePooki, on julkaistu Kaija Karhusen ja Elsi Pellikaisen artikkeli peltotaseista. Tiedonkeruu on tapahtunut Ravinne- ja energiatehokas maatila -hankkeessa. Artikkeli löytyy Oamkin sivuilta: http://www.oamk.fi/epooki/2018/peltotase-maatilan-ravinnevirtojen-seurantakeinona/  

Vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteet Valkeisenjärvellä 2017

RE-maatila |

 VESISTÖNSUOJELU JA VALKEISENJÄRVEN KUNNOSTUSVUOSI 2017   Vesistöjen kunnostustoimenpiteet ja hoito tarkoittavat toimenpiteitä, joilla parannetaan veden laatua, vähennetään umpeenkasvusta aiheutuneita ongelmia tai nostetaan veden pintaa. Kunnostetun järven tilaa yleensä joudutaan ylläpitämään hoitotoimenpiteillä. Kunnostustoimenpiteet vesistöillä tulee miettiä järvikohtaisesti, sillä turhat ja väärät kunnostustoimenpiteet voivat jopa heikentää järven tilaa. Kasvillisuuden liika poisto voi lisätä leväkukintoja, voi altistaa rantaa […]

Ympäristötesti

RE-maatila |

Riitta Lehtinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Ympäristön ja tilan talouden kannalta on olennaista löytää ne toimet, jotka hyödyttävät omaa tilaa ja sen ympäristöä tehokkaimmin. Pitää tiedostaa, mitä päämäärää kohti ollaan menossa eikä kannata lannistua, vaikka tuloksia ei vielä ensimmäisenä vuonna tulisikaan. Ympäristötoimet ovat kuin hyvä investointi, ne tulevat tuottoisiksi pitkällä aikavälillä (Lähde Maatilan ympäristökäsikirja) TEHO Plus-hankkeen laatimasta ympäristötestistä […]

Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä

RE-maatila |

Oulun ammattikorkeakoulun Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa on valmistunut Elsi Pellikaisen opinnäytetyö aiheesta ”Ravinnetaseet maatilan ravinnetehokkuuden kehittämisvälineenä”. Opinnäytetyö on tehty RE-hankkeelle ja aineistona on käytetty OSAO:n Muhoksen yksikön opetusmaatilan peltotaseita vuosilta 2013-2014 ja 2016-2017. Julkaisun pysyvä osoite on  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201802082162

Erkkilän opetusmaatilan energiasuunnitelma

RE-maatila |

Juha Keski-Rauska, Haapajärven ammattiopisto Sähkönkulutus Erkkilän opetusmaatilan energia suunnitelmaa aloitettiin suunnittelemaan kesällä 2017.  Ensimmäisenä toimenpiteenä suunnitelman laatimisessa oli nykyisen energiankäytön kartoitus. Tarkempaa tietoa saatiin kesäkuusta 2017 lähtien navetan energiankulutuksesta. Tällöin asennettiin energiankulutusta seuraamaan eGauge mittari. Energian kulutusta voi seurata osoitteesta http://egauge31547.egaug.es/57A4C/ . Tällä hetkellä mittarissa on kiinni 7 anturia: valaistus, rehusiilo, lannanpoisto, lypsyrobotti, ilmastointi, ruokinta […]

 
 

 
DMS