Penetrometri sekä vedenläpäisy mittauksia Mustialan opetusmaatilalla

RE-maatila |

 Sinna Koivuniemi, Hämeen ammatti-instituutti
Annika Michelson, Hämeen ammattikorkeakoulu

Maan tiivistyminen on yleistyvä ongelma, jota epävakaat säät ja kasvavat maatalouskoneet eivät helpota. Tämä tulee monella tavalla kalliiksi viljelijälle. Tiivistynyttä mataa on vaikea muokata. Kasvin maanalainen, että maanpäällinen kasvu jää heikoksi. Kehittymätön juuristo saattaa alentaa satoa jopa yli 50 %. Tiivis muokkausantura estää kasveja saamasta täyttä hyötyä lannoitteista, jotka jäävät vain maan pintakerrokseen ja huuhtoutuvat helposti pintavalumana vesistöihin.

Terranimo – työkalu (http:// www.terranimo.world) yhdistää malleja renkaan ominaisuuksista, kosketuspinnoista, maan pintapaineesta, kuormituksen jakautumisesta maassa sekä maan kosteuden ja savipitoisuuden vaikutuksista maan kuormituskestävyyteen. Mallin avulla voidaan laskea, mihin syvyyteen saakka aiheutetaan tiivistymisriskejä, kun tiedetään maan ominaisuudet ja käytetty kone sekä rengastus (Rajala & Mattila, 2018). OSMO-hankkeessa on tuotettu tiivistymisriskejä havainnollistava laskuri, jonka avulla voidaan määrittää eri koneiden aiheuttamia maan tiivistymisriskejä. Maan tiivistymisriskien arviointi tarkentuu, kun riskejä arvioidaan sitä varten kehitettyjen laskurien avulla. Laskurien avulla voidaan määrittää traktorin akselipainot, kun nostolaitteessa on kone ja edessä etupainot sekä maan tiivistymisriskit. OSMO-hanke on nyt julkaissut excel-pohjaisia laskureita viljelijän avuksi. (Rajala & Mattila, 2018)

Laskurilla voi arvioida neljän eri koneen tiedot. Koneiden kokonaispainon voi etsiä käyttöohjeesta tai esim. Konedata.net palvelusta. Painonjakauma on nelivetotraktoreilla yleensä 40/60, takavetotraktoreilla 30/70, puimurilla 80/20. Voit huomioida vedon aiheuttaman lisäpainon ja painonsiirron muuttamalla kokonaispainoa ja painojakaumaa, kunnes paino/akseli vastaa mittaus/mallinnustuloksia (jos käytettävissä). Akselipainon laskentaan voit käyttää Akselipainolaskuria. Merkitse, käytetäänkö akselilla paripyöriä, vai ei. Merkitse käytetty renkaan ilmanpaine. Etsi tarvittava rengaspaine, jotta pysyt vihreällä. Pyri vihreälle alueelle tai varaudu siirtämään koneet pysyville ajourille (CTF= controlled traffic farming). Eri versioita tehdessäsi voit lisätä koneen painoon esim. paripyörien painon, nostolaitekoneen painon, vedon aiheuttaman painon, etupainojen/etukuormaimen painon sekä muuttaa painonjakaumaa tarpeen mukaan. Renkaiden leveys-sarakkeeseen kirjoita koneen kaikkien renkaiden yhteinen leveys metreinä ja työkoneen leveys-sarakkeeseen kirjoita työkoneen tehollinen työleveys. (OSMO-hanke, 2018)

Penetrometrin tuloksia voi tarkastella yhden lohkon sisällä ja samassa ajassa. Ei voi vertailla eri lohkoja ja eri aikoina tehtyjä mittauksia. Kun mittaukset tehdään eri aikana , niin maan kosteuden erot vaikuttavat tuloksiin ja maalajillakin on vaikutusta tuloksiin. Tulokset osoittavat yhdellä lohkolla maan rakenteen erot. Penetrometrillä voisi tehdä maanrakennekarttaa yhden lohkon sisällä. Mittaustulosta ei voi tulkita hyvä/huono vaan parempi/huonompi. Mustialassa tehtiin kasvukauden aikana penetrometrimittauksia ja laskettiin veden imeytymisnopeus valituille lohkoille.

Penetorometrimittaukset neljälle lohkolle Mustialan opetusmaatilalla mitattu kilopascaleissa (renkaiden paine).

Tiivistymisen erot olivat isoja niin samojen lohkojen sisällä, kun lohkojen välillä.

Tiivistyminen huonontaa maan luontaista kykyä imeä itseensä vettä. Siksi kasvit kärsivät sekä märkyydestä, että kuivuudesta tiivistyneessä maassa.

Tärkeimmät tekijät tiivistymisriskien kannalta ovat rengaskuorma ja rengaspaine. Tiivistymisriskejä voidaan vähentää käyttämällä renkaissa töihin sopivia ilmanpaineita, lisäämällä työkoneisiin renkaita tai vaihtamalla nykyiset renkaat matalapainerenkaiksi. Joissain tilanteissa koneketjun keventäminen tai työkoneiden leveyksien sovittaminen toisiinsa on paras ratkaisu. Maan tiivistymisriskejä vähentämällä voidaan parantaa satotasoja ja viljelyn kannattavuutta. Rengastuksen suunnittelu tilatasolla on kuitenkin monimutkainen ja monivaiheinen prosessi. Hyvän ratkaisun löytämiseen tarvitaan aikaa ja hyviä työkaluja (Rajala & Mattila, 2018).

Lähteet

Koivuniemi, Sinna. Valokuvat kesä 2018, HAMK Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila.

Mattila, Tuomas J. ja Rajala, Jukka: Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla? Raportteja 175. Helsingin yliopisto, Ruralia-Instituutti. 2018.
https://luomu.fi/tietopankki/tietoa-maatalousrenkaista-ja-maan-tiivistymisesta-raporttiin-koottuna/

OSMO – hanke. Laskurit maan tiivistymisriskien määrittämiseen. 2017. Luomu.fi Tietopankki. Haettu 28.11.2018 osoitteesta https://luomu.fi/tietopankki/laskurit-maan-tiivistymisriskien-maarittamiseen/

 
 
DMS