Kuiva kesä 2018 Tarvaalan kosteikolla

RE-maatila |

Tarja Stenman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Automaattiset vedenlaadun ja määrän mittaukset käynnistyivät Tarvaalan kosteikolla 18.4., jolloin sekä kosteikon ylä- ja alapuolelle asennettiin optiset s::cann UV-VIS spektrometrianturit, jotka mittaavat vedestä sameutta, nitraattityppeä sekä liukoista orgaanista hiiltä. Virtaamaa mitataan jatkuvatoimisesti paineanturin sekä 90 asteen kulmassa olevan mittapadon avulla. Mittausanturit sijaitsevat mittakaivoissa, jotka mahdollistavat ympärivuotiset mittaukset ilman jäätymistä. Helteinen kesä sekä pitkään jatkunut sadettomuus kuivattivat kosteikolle virtaavan veden, jossa virtaama oli toukokuussakin vain muutamia litroja sekunnissa. Toukokuun loppuun mennessä virtaama oli laskenut tasolle 1 l/sek ja heinäkuussa virtaama oli nolla.

Kosteikolla käynnistettiin elo-syyskyyn vaihteessa Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä –hankkeen pilottikokeet. Kokeissa testataan biopolymeeriä maatalouden valumavesien fosforin saostuksessa. Lisäksi hankkeessa selvitetään biopolymeerillä saostetun fosforin käyttökelpoisuutta kasveille. Hanketta johtaa Suomen ympäristökeskus ja rahoitus tulee Ympäristöministeriöstä. Hanke on Vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa ja ravinteiden kierrätysohjelman tavoitteita edistävä hallitusohjelman kärkihanke.

 
 
DMS