Hevosenlannan kompostointi vähentää sen positiivisia vaikutuksia maaperän viljavuuteen

RE-maatila |

MMT Paul Riesinger, YH Novia

Kompostointia käytetään sellaisen eloperäisen aineksen tiivistämiseksi, homogenoimiseksi ja hygienisoimiseksi, jota ei voi suoraan kierrättää maataloudessa. Kompostointi aiheuttaa kuitenkin huomattavia hiilen ja typen menetyksiä. Nämä menetykset voidaan mahdollisesti vähentää rajoittamalla ilmanvaihto kompostointiprosessin aikana.

Hyvin olkipitoisen hevosenlannan kompostoimisessa vertailtiin käsittelyä, jossa auman pitkät sivut peitettiin pressulla, toiseen käsittelyyn jossa auma peitettiin kokonaan muovilla ja missä ilmanvaihto koostui ainoastaan auman pohjaan sijoitetuista salaojaputkista.

Kummankin käsittelyn vaikutukset tutkittiin viiden kuukauden (toukokuu-lokakuu) kompostoinnin jälkeen. Kummassakin kompostissa oli lähes samat ravintopitoisuudet ilmaistuina kilogrammoina kompostitonnia kohti. Rajoitettu ilmastus johti kuitenkin homogeenisempaan lopputulokseen. Suhteessa fosforipitoisuuksiin hiilipitoisuudet vähenivät 51 prosentilla vapaan ilmanvaihdon kompostissa ja 75 prosentilla rajoitetun ilmanvaihdon kompostissa. Kokonaistyppipitoisuudet vähenivät vastaavasti 19 ja 29 prosentilla.

Jos lisäksi oletetaan, että menetettiin myös jonkin verran fosforia, hiilestä on menetetty lähes puolet alkuperäiseen määrään nähden, mutta typpipitoisuudesta ainoastaan noin kolmasosa alkuperäisestä. Oletus että rajoitettu ilmastus vähentäisi hiilen ja typen menetykset eivät toteutuneet.

Maaperän viljavuus hyötyy eniten hajottamattomasta eloperäisestä aineksesta. Suurempi hiilimäärä varustaa maaeliöt energialla, positiivisin seurauksin maan rakenteeseen ja kasvibiomassan syntyyn, ja siten eloperäisen aineksen rikastumiseen maaperässä. Kasvibiomassan kasvuun vaikuttaa myös parempi typen saatavuus, johtuen hajottamattoman eloperäisen aineksen mineralisoinnista.

Artikkeli on kokonaisuudessa luettavissa ruotsiksi tästä http://ravinnejaenergia.fi/sv/kompostering-av-stallgodsel-minskar-dess-positiva-effekt-pa-markens-bordighet/

 
 
DMS