Biokaasun syötteet ja lain säädäntö

RE-maatila |

Mikko Posio, Oulun ammattikorkeakoulu

Biokaasun syötteet ja lainsäädäntö

Biokaasulaitoksen suunnittelun alkuvaiheessa kannattaa miettiä laitokseen tulevia syötteitä ja biokaasulaitoksen rejektin käyttövaihtoehtoja. Erilaiset syötteet voivat vaikuttaa rakennettavan laitoksen prosesseihin ja laitoksen teknisiin ominaisuuksiin. Jos laitoksen syötteet ja rejektin loppukäyttö tulevat ovat oman tilan piirissä, laitoksen rakentaminen vaatii vähemmän byrokratiaa, laitos on teknisiltä ominaisuuksiltaan yksinkertaisempi sekä hygieniavaatimuksiltaan helpompi toteuttaa.

Mikäli laitos rakennetaan maatilan yhteyteen ja laitokseen käytetään syötteenä pelkästään tilan omaa lantaa ja kasvijätteitä ja rejekti käytetään omalla tilalla, laitoksen perustamiseen ei tarvita laitoshyväksyntää. Tällaisen laitoksen rejektin loppukäytön suhteen ei ole myöskään asetettu erityisiä hygienisointivaatimuksia. Tällaisella maatilalla sijaitsevalla biokaasulaitoksella, ei kuitenkaan saa käsitellä teurasjätteitä tai yhdyskunta ja ruokajätteitä tai muita sivutuoteluokkaan 3 kuuluvia sivutuotteita.

Laitoksissa, joissa syötteinä on muidenkin tilojen lantaa, kasvimassaa ja jätemateriaalia, joka voi sisältää kasvitauteja (esim. peruna ja muut juurekset) ja lopputuote saatetaan markkinoille, tulee laitokselle hakea laitoshyväksyntä. Lisätietoja laitoshyväksynnästä täältä: Laitoshyväksyntä. Laitoshyväksyntä on tuotantolaitos- tai tuotantolinjakohtainen ja se perustuu lannoitevalmistelakiin ja eläimistä saatavien syötteiden osalta sivutuoteasetukseen.

Laitoshyväksyntä

Laitoshyväksyntää haetaan Eviralta ja hyväksyntä koskee orgaanisia lannoitteita, jotka kuuluvat seuraaviin tyyppinimiryhmiin:

  • IB1 orgaaniset eläinperäiset lannoitteet
  • IB2 orgaaniset ei-eläinperäiset lannoitteet
  • 3A2 orgaaniset maanparannusaineet
  • 3A5 maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet
  • 5A2 seosmullat jos valmistusprosessin osana on lantaa, orgaanisia jätteitä tai teollisuuden sivutuotteita.

Laitoshyväksyntää haetaan Eviralta lomakkeella ja lupaa haettaessa on hakijan osoitettava että laitoksessa syntyy turvallista ja käyttötarkoitukseen sopivaa lannoitevalmistetta tai raaka-ainetta. Hakemuksessa on kuvattava seuraavat asiat:

  • Hygienisoituminen ( Hygienisoituminen vaatii massan tarpeeksi pitkän viipymisen riittävän korkeassa lämpötilassa)
  • Raaka-aineen ja hygienisen massa erillään pito
  • Laitoksen puhtaanapito
  • Omavalvonnan toteutus ja jäljitettävyys ( Omavalvontasuunnitelmaan kuuluvat asiat)

Biokaasulaitoksen syötteen hygienisoiminen

Kun biokaasulaitoksen rejektiä käytetään maanparannusaineena tai lannoitteena, Evira on ohjeistanut seuraavaa: Luokan kolme eläimistä saatavat sivutuotteet on biokaasulaitoksessa hygienisoitava 70 °C lämpötilassa vähintään 60 minuutin ajan. Käsiteltävän aineksen palakoon on oltava alle 12 millimetriä. Kompostoinnissa vaatimukset ovat samat.

Ruokajätteen ja lannan käsittelyyn hyväksytään myös termofiilisellä lämpötila-alueella tapahtuva mädätys sekä kompostointi suljetussa laitoksessa, kun lämpötila on vähintään kahden viikon ajan yli 55 °C. Biokaasu- ja kompostointilaitoksissa voi käsitellä myös painesteriloituja luokan 2 sivutuotteita. (Painesteriloinnissa syöte on pidettävä 20 minuuttia 3 barin paineessa ja 133 co lämpötilassa.)

Syöttömateriaalin hygienisointi parantaa kaasusaantoa, koska se estää kilpailevien mikrobien toiminnan ja materiaali hajoaa eli hydrolysoituu pienemmiksi helpommin hyödynnettäviksi molekyyleiksi (Battimelli ym. 2010.), joten hygienisoinnilla voi olla positiivisia vaikutuksia laitoksen toimintaan.

 

 
 
DMS